<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> <html><head><meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"><title>multi_kradziez</title></head><body> <div style="text-align: center;"><span style="color: red;">KOMUNIKAT DOT. PIRACKICH KOPII AMERYKACSKIEGO MAGNETIZER!"-a</span><br> </div> <br> <div style="text-align: center;">Nowy Jork, 20 Listopad 2002r.<br> </div> <br> Komunikat ten ma sBu|yc potencjalnym nabywcom nielegalnych odwzorowaD oryginalnego amerykaDskiego wynalazku znanego w [wiecie od 1984r. i w Polsce od 1992r. jako "Magnetizer" (<a href="http://mundi.com">www.mundi.com</a>).<br> <br> Oryginalna amerykaDska technologia p.n. "Magnetizer" - zostaBa wynaleziona w U.S.A. przez Petera Kulisha, ktry posiada prawa do swej wBasno[ci intelektualnej zgodnie z Patentami USA 4,605,498, Re35689, D299266, D289674 i innymi oraz w Niemczech zgodnie z "Urkunde uber die Eintragung in das Musterregister" unter der Nr. M9305668.0 z 20.07.1993 oraz zgodnie z "Markenanmeldung" w Aktienzeichen: K 61 450/11 Wz den Deutches Patentamt z 02.06.1995, jak rwnie| zgodnie z Konwencj BerneDk, ktrej sygnatariuszem jest Polska.<br> <br> Oszustwo polega m.in. na przywBaszczeniu i stosowaniu zasady dziaBania istniejcego urzdzenia ("Magnetizer!""), na rozprowadzaniu faBszywych informacji co do patentw "Magnetizer!"-a", charakteru osb reprezentujcych Mundimex/Magnetizer, czy te| poprzez ubieganie si) o mi)dzynarodowe nagrody, aby zalegitymizowa pirack kopi), jako oryginalny polski wynalazek.<br> <br> Podawane przez nich wBasne patenty s parawanem, za ktrym kryje si) przywBaszczenie cudzej wBasno[ci (intelektualnej), co potwierdzili niezale|ni eksperci naukowi w Polsce i w U.S.A. Jeden z nich oficjalnie stwierdziB w procesie sdowym:<br> <br> "nieprzejrzysto[ (i nie[cisBo[) ich opisu patentowego ma odwrci uwag), |e "Multimag" jest prb skopiowania tego co wcze[niej zastosowano w "Magnetizerze".<br> <br> Mwi Kulish, amerykaDski wynalazca technologii jednobiegunowej pn. Magnetizer!":<br> <br> "Ironi wydaje si) to, i| mimo medali i nagrd otrzymanych za produkt i wynalazek, ktry nie jest ich wBasnym - owym spekulantom z Polski nie udaBo si) zarobi na polskim rynku. Prbuj wi)c oni obecnie wyeksportowa swe sub-standartowe praktyki do Unii Europejskiej. PokBadamy siln nadziej), |e spoBeczeDstwo europejskie nie b)dzie tolerowa tego amoralnego post)powania. Zamierzamy u|y [rodkw prawnych, aby ukrci zBo i dzi)kujemy tym, ktrzy nas popieraj w naszych wysiBkach, aby sprawiedliwo[ci staBa si) zado[".<br> <br> Niniejszym zwracamy wszystkim uwag), i| na rynku istniej pirackie kopie amerykaDkiego Magnetizer-a p.n. "Multimag" i/lub "Ekomag" (rozprowadzane przez firmy Trust i Akra), ktre nie odpowiadaj normom technologicznym producenta i wBa[ciciela oryginalnego patentu.<br> <br> Nielegalne odwzorowanie oryginalnego amerykaDskiego "Magnetizera" pn. "Multimag ubrane w teori) "magnesw asymetrycznych"", nie posiada amerykaDskiej jako[ci ceramicznych spiekw magnetycznych, zwory metalowej, plastisolu oraz samego wykonania i trwaBo[ci produktu.<br> <br> <div style="text-align: center;"><span style="color: red;">ODPOWIEDy NA POMWIENIA</span><br> </div> <br> <div style="text-align: center;">Nowy Jork, 2 Czerwiec 2004r.<br> </div> <br> Sd Apelacyjny (Okr)gowy) w Poznaniu decyzja z dn. 28 Pazdziernika 2003 r. uchyliB wyrok Sdu Arbitra|owego, na ktry powoBuje si) konkurencja.<br> <br> Sd Okr)gowy w Poznaniu, Wydzial IX Gospodarczy, Sygn. Akt IX GC 308/03 stwierdzil m.in.:<br> <br> "Poddany ocenie Sdu Powszechnego, ktra ma charakter kasacyjny, wyrok Sadu Polubownego [Arbitrazowego w Warszawie] z dn. 28.01.2003 narusza zasady praworzdno[ci i zasad wspB|ycia spoBecznego." oraz dalej:<br> <br> "Zapis na Sd Polubowny z 22.4.1992 [t.j. Umowa mi)dzy Zawistowskim i Witaszakiem] jest jasny i jego naruszenie, ktre nastpiBo w niniejszej sprawie godzi w praworzdno[ krajow, a tak|e stawia w niekorzystnej sytuacji skar|cego [t.j. Mundimex], ktry nie mo|e domaga si) dalszego, czy ponownego rozpoznania sprawy magnetyzerw paliw i wody w oparciu o pkt. 14 umowy stron skoro wyrok zostaB ju| wydany, a rozstrzygni)cie nie dotyczy zapisu zawartego w umowie stron tylko materii nie bedcej przedmiotem zapisu i nim nie obj)tej. Fakt ten stoi w sprzeczno[ci z zasadami wspB|ycia spoBecznego i rwno[ci stron w post)owaniu. Uchybienie porzdkowi publicznemu mie[ci si) bowiem w tre[i samego wyroku. Majc powy|sze na wzgl)dzie i uznaj, ze opisane wy|ej naruszenia praworzno[ci i zasad wspB|ycia spoBecznego oraz uchybienia przepisom ustawy dyskwalifikuj wyrok Su Polubownego [Arbitra|wego] na podstawie art. 714 kpc i art.712 par 1 pkt 3 kpc orzeczono jak w sentencji".<br> <br> Nieprawdziwym jest ponadto asumpt konkurencji przypisujcy ich produktowi "jako pierwszemu w [wiecie" zrznicowanie energii miedzy biegunami N i S - zgodnie z ich patentem 6,143,045 z 7 Listopada, 2000.<br> <br> SkBadajc aplikacj) patentow konkurencja zataiBa bowiem patent USA nr. 6,056,872 z 2 Maja 2000 autorstwa Davida Glassa [dystrybutora MGI], ktry to patent dot. zr|nicowanej energii pola magnetycznego, jest przypisany (scedowany) na firm)... The Magnetizer Group, Inc.<br> <br> Tym samym pragniemy zamkn niekoDczce si) polemiki z ludzmi, ktrych nie powa|amy.<br> <br> Naszym Klientom natomiast tradycyjnie ju| |yczymy udanej magnetyzacji.<br> <br> Za Mundimex, Inc. - Stefan Zawistowski, Prezes Zarzdu.<br> <br> <br> </body></html>