KOMUNIKAT DOT. PIRACKICH KOPII AMERYKAŃSKIEGO MAGNETIZER™-a

Nowy Jork, 20 Listopad 2002r.

Komunikat ten ma służyc potencjalnym nabywcom nielegalnych odwzorowań oryginalnego amerykańskiego wynalazku znanego w świecie od 1984r. i w Polsce od 1992r. jako "Magnetizer" (www.mundi.com).

Oryginalna amerykańska technologia p.n. "Magnetizer" - została wynaleziona w U.S.A. przez Petera Kulisha, który posiada prawa do swej własności intelektualnej zgodnie z Patentami USA 4,605,498, Re35689, D299266, D289674 i innymi oraz w Niemczech zgodnie z "Urkunde uber die Eintragung in das Musterregister" unter der Nr. M9305668.0 z 20.07.1993 oraz zgodnie z "Markenanmeldung" w Aktienzeichen: K 61 450/11 Wz den Deutches Patentamt z 02.06.1995, jak również zgodnie z Konwencją Berneńką, której sygnatariuszem jest Polska.

Oszustwo polega m.in. na przywłaszczeniu i stosowaniu zasady działania istniejącego urządzenia ("Magnetizer™"), na rozprowadzaniu fałszywych informacji co do patentów "Magnetizer™-a", charakteru osób reprezentujących Mundimex/Magnetizer, czy też poprzez ubieganie siȩ o miȩdzynarodowe nagrody, aby zalegitymizować piracką kopiȩ, jako oryginalny polski wynalazek.

Podawane przez nich własne patenty są parawanem, za którym kryje siȩ przywłaszczenie cudzej własności (intelektualnej), co potwierdzili niezależni eksperci naukowi w Polsce i w U.S.A. Jeden z nich oficjalnie stwierdził w procesie sądowym:

"nieprzejrzystość (i nieścisłość) ich opisu patentowego ma odwrócić uwagȩ, że "Multimag" jest próbą skopiowania tego co wcześniej zastosowano w "Magnetizerze".

Mówi Kulish, amerykański wynalazca technologii jednobiegunowej pn. Magnetizer™:

"Ironią wydaje siȩ to, iż mimo medali i nagród otrzymanych za produkt i wynalazek, który nie jest ich własnym - owym spekulantom z Polski nie udało siȩ zarobić na polskim rynku. Próbują wiȩc oni obecnie wyeksportować swe sub-standartowe praktyki do Unii Europejskiej. Pokładamy silną nadziejȩ, że społeczeństwo europejskie nie bȩdzie tolerować tego amoralnego postȩpowania. Zamierzamy użyć środków prawnych, aby ukrócić zło i dziȩkujemy tym, którzy nas popierają w naszych wysiłkach, aby sprawiedliwości stała siȩ zadość".

Niniejszym zwracamy wszystkim uwagȩ, iż na rynku istnieją pirackie kopie amerykańkiego Magnetizer-a p.n. "Multimag" i/lub "Ekomag" (rozprowadzane przez firmy Trust i Akra), które nie odpowiadają normom technologicznym producenta i właściciela oryginalnego patentu.

Nielegalne odwzorowanie oryginalnego amerykańskiego "Magnetizera" pn. "Multimag ubrane w teoriȩ "magnesów asymetrycznych"", nie posiada amerykańskiej jakości ceramicznych spieków magnetycznych, zwory metalowej, plastisolu oraz samego wykonania i trwałości produktu.

ODPOWIEDŹ NA POMÓWIENIA

Nowy Jork, 2 Czerwiec 2004r.

Sąd Apelacyjny (Okrȩgowy) w Poznaniu decyzja z dn. 28 Października 2003 r. uchylił wyrok Sądu Arbitrażowego, na który powołuje siȩ konkurencja.

Sąd Okrȩgowy w Poznaniu, Wydzial IX Gospodarczy, Sygn. Akt IX GC 308/03 stwierdzil m.in.:

"Poddany ocenie Sądu Powszechnego, która ma charakter kasacyjny, wyrok Sadu Polubownego [Arbitrazowego w Warszawie] z dn. 28.01.2003 narusza zasady praworządności i zasad współżycia społecznego." oraz dalej:

"Zapis na Sąd Polubowny z 22.4.1992 [t.j. Umowa miȩdzy Zawistowskim i Witaszakiem] jest jasny i jego naruszenie, które nastąpiło w niniejszej sprawie godzi w praworządność krajową, a także stawia w niekorzystnej sytuacji skarżącego [t.j. Mundimex], który nie może domagać siȩ dalszego, czy ponownego rozpoznania sprawy magnetyzerów paliw i wody w oparciu o pkt. 14 umowy stron skoro wyrok został już wydany, a rozstrzygniȩcie nie dotyczy zapisu zawartego w umowie stron tylko materii nie bedącej przedmiotem zapisu i nim nie objȩtej. Fakt ten stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i równości stron w postȩowaniu. Uchybienie porządkowi publicznemu mieści siȩ bowiem w treśi samego wyroku. Mając powyższe na wzglȩdzie i uznają, ze opisane wyżej naruszenia praworząności i zasad współżycia społecznego oraz uchybienia przepisom ustawy dyskwalifikują wyrok Sąu Polubownego [Arbitrażwego] na podstawie art. 714 kpc i art.712 par 1 pkt 3 kpc orzeczono jak w sentencji".

Nieprawdziwym jest ponadto asumpt konkurencji przypisujący ich produktowi "jako pierwszemu w świecie" zróznicowanie energii miedzy biegunami N i S - zgodnie z ich patentem 6,143,045 z 7 Listopada, 2000.

Składając aplikacjȩ patentową konkurencja zataiła bowiem patent USA nr. 6,056,872 z 2 Maja 2000 autorstwa Davida Glassa [dystrybutora MGI], który to patent dot. zróżnicowanej energii pola magnetycznego, jest przypisany (scedowany) na firmȩ... The Magnetizer Group, Inc.

Tym samym pragniemy zamknąć niekończące siȩ polemiki z ludźmi, których nie poważamy.

Naszym Klientom natomiast tradycyjnie już życzymy udanej magnetyzacji.

Za Mundimex, Inc. - Stefan Zawistowski, Prezes Zarządu.